HERBETON – wzmacnianie betonu

cena hurtowa brutto HERBETON – wzmacnianie betonu

Herbeton to środek w płynie do utwardzania betonu. Główne zastosowanie jest podobne do środka Litorin, tj.:

 • ograniczenie pylenia posadzki betonowej
 • ograniczenie nasiąkliwości posadzki
 • poprawa odporności chemicznej posadzki betonowej
 • wzmocnienie betonu
 • gruntowanie słabego betonu pod powłoki epoksydowe i lakiernicze

Opis

HARBETON jest płynnym utwardzaczem przeznaczonym do aplikacji za pomocą rozpylacza, mopa lub przez rozlewanie. Jest niepalny, ma delikatny zapach i obniżoną emisję lotnych związków organicznych (VOC). Jest bezbarwną, klarowną mieszaniną związków mających zdolność reagowania z niezwiązanym wapnem obecnym w betonie. Produkty zachodzących reakcji chemicznych utwardzają i zagęszczają beton, zapobiegają jego pyleniu oraz uodparniają na działanie bardzo wielu związków chemicznych. Przy prawidłowej aplikacji HARBETON nie zostawia żadnych pozostałości, które mogłyby zmniejszać własności przyczepne nakładanych później warstw wierzchnich (powłoki, kleje, szczelniacze, farby).

Ograniczenia

HARBETON nie jest przeznaczony do użytku na betonie młodszym niż 14 dni.

Produkt nie nadaje się do stosowania na betonie modyfikowanym polimerowo.
Nie stosować na powierzchniach, do których pielęgnacji, uszczelniania, impregnacji, używano środków woskowych lub żywicznych. Pozostałości takich środków należy uprzednio usunąć chemicznie lub mechanicznie, jako że mogą poważnie upośledzić własności penetracyjne produktu

Zastosowanie

Do użytku w celu utwardzenia i zwiększenia odporności na ścieranie oraz nacisk powierzchni betonowych w zakładach produkcyjnych, magazynach, salonach sprzedaży, szpitalach,
szkołach, garażach, hangarach i innych obiektach, w których na
posadzkach odbywa się ruch pieszy i kołowy.

 • Do zabezpieczania posadzek betonowych przed pyleniem tam, gdzie gromadzenie się pyłu stanowi problem estetyczny, ale również wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia zawartości obiektu, np. w betonowych zbiornikach, piwnicach, garażach, domach
  mieszkalnych i pomieszczeniach biurowych.
 • Do redukcji porowatości i zapewnienia odporności chemicznej posadzki na większość kwasów organicznych, alkalia, sole, tłuszcze, smary, rozpuszczalniki. Do zapewnienia odporności na kwasy nieorganiczne wystarczającej do usunięcia rozlanej substancji. Typowe zastosowania to: ściany i posadzki w zakładach przetwórstwa żywności, mleczarniach, ubojniach, magazynach żywności, pomieszczeniach dla zwierząt, zakładach butelkowania, zakładach chemicznych i centrach dystrybucyjnych.
 • Do zagęszczania słabego i pylącego betonu, w celu poprawy jego własności wiązania z klejami, powłokami, zaprawami, farbami. HARBETON pozwala osiągnąć lepszą powierzchnię i nie zostawia pozostałości, które mogłyby niekorzystnie wpływać na przyczepność. Produkt pozwala posadzce oddychać i nie dopuszcza do jej „pocenia się”, powszechnego i charakterystycznego dla posadzek utwardzanych środkami membranowymi.
 • Do stosowania również na pylących ścianach i sufitach betonowych.

Zalety

 • Utwardza beton.
 • Zwiększa odporność na nacisk i ścieranie.
 • Zabezpiecza beton przed pyleniem.
 • Akceptuje płytki ceramiczne i farby.
 • Zapewnia odporność chemiczną
 • Redukuje porowatość

Instrukcja użytkowania

 • Zażądaj aktualnej dokumentacji produktu, etykiet i arkuszy bezpieczeństwa materiału od dostawcy i przeczytaj je przed użyciem produktu.
 • Warunki środowiskowe budowy, własności substratu mogą mieć znaczenie dla wyboru produktu, metod aplikacji, procedury i dawek, osiągniętego efektu i zachowania powłoki. Dokumentacja
  produktu daje ogólną informację właściwą w pewnych warun
  kach. Wymagane jest przeprowadzenie testu przez nabywcę lub wykonawcę przed zastosowaniem produktu na dużą skalę (niezależnie od innych potwierdzeń werbalnych lub pisemnych), dla weryfikacji produktu i czy zakupione ilości mogą być naniesione w satysfakcjonujący sposób oraz czy osiągną pożądany wygląd i własności w konkretnych warunkach.
 •  Powierzchnia betonu musi mieć przynajmniej 14 dni, być sucha, czysta i oczyszczona z pozostałości farb oraz pielęgnatorów, uszczelniaczy, impregnatów.
 • HARBETON należy przed użyciem rozcieńczyć. Nanoszenie za pomocą rozpylacza, mopa lub przez rozlewanie i rozcieranie wałkiem. Najlepsze rezultaty osiąga się przy aplikacji 3-etapowej:
  pierwszy – roztwór 33%, drugi – roztwór 50%, trzeci – roztwór
  67%. Pomiędzy kolejnymi etapami nanoszenia należy pozwolić powierzchni wyschnąć.
 • W przypadku stosowania produktu na betonie barwionym, białym lub lastriko, nie należy dopuszczać do wyschnięcia powierzchni pomiędzy kolejnymi etapami nanoszenia, ponieważ
  dojść może do krystalizacji, czego skutkiem może być nieeste
  tyczny wygląd powierzchni.
 • Jeżeli warunki budowy nie pozwalają na dokonanie 3-etapowej aplikacji, stosuje się jednokrotne nanoszenie z użyciem 50-procentowego roztworu HARBETON-u. Skuteczność takiej aplikacji
  może jednak być ograniczona.
 • Ścierać, rozwałkowywać nagromadzenia i nadmiar produktu.
 • Po ostatnim etapie aplikacji, gdy powierzchnia jest jeszcze wilgotna, należy przemyć ją wodą i wytrzeć do sucha.

Wydajność / zużycie

4 litry produktu wystarcza do efektywnej i skutecznej aplikacji na obszarze 14 m2. Wydajność może się zmieniać w zależności od stopnia porowatości betonu

herbeton