Geowłóknina separująca – wytyczne i wymagania

Układanie geowłókniny separującej – wytyczne i wymagania na przykładzie SST dla wymagania wykonania i odbioru robót związanych z budową ulicy.

Materiałem zastosowanym do wykonywania warstwy separacyjnej jest geowłóknina separującej o gramaturze 200g/m2 i wytrzymałości 16kN.

Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

 • masa powierzchniowa = 200 g/m² wg EN 965
 • grubość przy nacisku 2kPa = 1,55mm
 • wytrzymałość na rozciąganie
 • wzdłuż pasma = 16,0 kN/m wg. EN-ISO 10319
 • wszerz pasma = 16,0 kN/m wg. j.w.
 • wydłużenie względne przy obciążeniu max
 • wzdłuż pasma = 45% wg. j.w.
 • wszerz pasma = 45 % wg. j.w.
 • wytrzymałość na przebicie CBR = 2700 N wg EN-ISO 12236
 • charakterystyczny wymiar porów = 90μm wg EN-ISO 12956
 • wodoprzepuszczalność= 90m/s 10-3 wg EN-ISO 11058
 • prędkość przepływu wody= 90 l/m2 /s wg EN-ISO 11058

Transport geowłóknin

Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:

 • opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
 • zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu,
 • ochrony geowłóknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
 • niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.

Każda bela powinna być oznakowana w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, że
jest to materiał do wykonania warstwy separacyjnej.

Przygotowanie podłoża pod geowłókniny

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurka lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Rozkładanie geowłóknin

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podłoża gruntowego.

Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie możeodbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym materiale.

Utrzymanie warstwy odcinającej

Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej z geowłóknin.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

thumbnail of Geowloknina-separujaca-wymagania-i-wytyczne-HURTLAND