Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do ścian piwnic i fundamentów

PECIMOR 2K to dwuskładnikowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa do fundamentów.

Zakres stosowania izolacji bitumicznej Pecimor 2K

 • Na powierzchnie pionowe i poziome
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do budownictwa lądowego oraz budowli inżynierskich.
 • Nakładanie ręczne oraz mechaniczne (za pomocą urządzenia natryskowego)
 • Do uszczelniania elementów budynków i budowli przeciw:
  • wilgoci gruntowej oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej na pytach oraz ścianach fundamentowych,
  • wodzie nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego na powierzchniach stropowych oraz na powierzchniach umiarkowanie obciążonych,
  • spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej,
  • wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.
 • Do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu.
 • Do klejenia spienionych p>łyt izolacyjnych z twardej pianki (ocieplenie obwodowe).
 • Do zewnętrznego uszczelniania liniowych szczelin oraz przerw roboczych (max. szerokość 0,25 mm) elementów budynku wykonanych z betonu, przeciw wilgotności gruntu oraz wodzie nie wywierającej ciśnienia, wodzie spiętrzającej się okresowo jak również wodzie pod ciśnieniem do 3 m wysokości stupa wody. Może być również stosowany w strefie wahań poziomu lustra wody.
 • Do ochrony przed wnikaniem radonu.

Szczegóły rozwiązania technicznego – wykonanie izolacji bitumicznej na ścianach fundamentowych.

Uszczelnienie strefy cokołu – mur jednowarstwowy

Uszczelnienie strefy cokołu – mur trójwarstwowy

Uszczelnienie muru na płycie fundamentowej z betonu wodoszczelnego

Wykonanie izolacji bitumicznej środkiem Pecimor 2K

Nakładanie warstw uszczelniających. Izolację należy zawsze nakładać po tej stronie budowli lub elementu budynku, od której występuje obciążenie wodą. Powłoki uszczelniające należy zawsze nakładać w dwóch warstwach. PCI Peclmor* 2K należy nakładać całopowierzchniowo za pomocą kielni, pacy lub urządzenia natryskowego, w dwóch etapach roboczych. Pierwszą warstwę nanosi się na grubość, wynoszącą maksimum połowę warstwy mokrej wymaganej dla danego przypadku obciążenia. W przypadku izolacji przeciw wilgotności gruntu oraz nie spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej drugą warstwę można nakładać metodą .mokre na mokre”. W pozostałych przypadkach druga warstwa może być nanoszona po wyschnięciu pierwszej w stopniu uniemożliwiającym jej uszkodzenie.

W strefie cokołowej należy przed nałożeniem PCI Pecimor 2K nałożyć warstwę PCI Barraseal’ (wykonanie – patrz rysunek: .Uszczelnienie strefy cokołu – mur jednowarstwowy).

Wykonanie spoiny

W przypadku spoin, np. dylatacji obiektowych, spoin przyłączeniowych oraz stref o wysokim ryzyku zarysowania, w warstwę izolacji należy wtopić taśmę uszczelniającą PCI Pecitapie’ 250. W tym celu po obu stronach spoiny należy nałożyć warstwę PCI Pecimor* 2K o grubości ok. 2 mm. W świeżą warstwę izolacji wtopić PCI Pecitape* 250 (nie używać ostrych narzędzi), ułożyć w lekko pytlowym kształcie w spoinie, a następnie przeszpachlować PCI Pecimor* 2K do wymaganej grubości warstwy.

Szczeliny przerw roboczych o szerokości do 0,25 mm w elementach z betonu nieprzepuszczalnego dla wody można uszczelnić przy zastosowaniu PCI Pecimor” 2K. W takim przypadku uszczelnienie nanosi się na stykającą się z gruntem stronę elementu nieprzepuszczalnego dla wody, po obu stronach przeznaczonej do uszczelnienia spoiny, na minimalną szerokość 15 cm i grubość (mierzoną po wyschnięciu) >= 4 mm.

Do pobrania karta techniczna Pecimor 2K.