Hydroizolacja zbiorników na wodę i scieki – system IZOHAN

Systemowa hydroizolacja zbiorników na wodę i ścieki – producenta IZOHAN.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania: PDF – hydrozilacja zbiorników na wodę i ścieki – system IZOHAN

thumbnail of HYDROIZOLACJA_zbiornikow_na_wode_i_scieki_system_IZOHAN-hurtownia-tb

Zbiorniki na wodę i substancje chemiczne, np. szamba, oczyszczalnie ścieków, wymagają szczególnej staranności w wykonaniu izolacji. Gromadzone nieczystości zawierają szybko fermentujące substancje organiczne, bakterie oraz wirusy chorobotwórcze. Wydostanie się zawartości zbiornika do gruntu zagrażałoby zatruciem wód gruntowych i skażeniem terenu. Natomiast przenikanie wody z gruntu do zbiornika skutkować będzie przedwczesnym napełnieniem. Prawidłowe rozwiązanie izolacji musi zapewnić całkowitą szczelność zbiorników. Należy pamiętać, że odpowiednio dobraną hydroizolację zbiorników łatwiej i taniej wykonać na etapie budowy, niż poprawiać podczas remontu. Solidne i dokładne wykonanie izolacji ma za zadanie uchronić przed koniecznością dodatkowego uszczelniania konstrukcji w przyszłości.

O doborze typu hydroizolacji zewnętrznej decydują przede wszystkim warunki gruntowo-wodne oraz głębokość posadowienia zbiornika. W przypadku zbiorników żelbetowych kryteria doboru typu izolacji zostały dokładnie opisane w zeszycie 1.1. Systemy fundamentowe. Izolacje od strony wilgoci gruntowej można wykonać w systemie bitumicznym (rozpuszczalnikowym lub wodnym), a także w systemie mineralnym przy pomocy mikrozapraw uszczelniających. Do izolacji zbiorników stalowych zaleca się stosować powłoki epoksydowo-bitumiczne lub żywice epoksydowe, a także produkty bitumiczne na bazie rozpuszczalnika organicznego.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

Dobierając izolację wewnętrzną należy pamiętać, że musi to być materiał nie tylko zapewniający szczelność, ale też odporny na działanie chemicznych roztworów agresywnych (gnojowicy, ścieków bytowych, itd.). W przeciwnym razie po dłuższej ekspozycji warstwa izolacji mogłaby ulec starzeniu chemicznemu i utracić swoje właściwości. Trzeba też uwzględnić, że powłoka izolacyjna będzie stale narażona na działanie ciśnienia magazynowanych cieczy. Dobór systemu, w którym będziemy wykonywali izolację wewnętrzną, zależy głównie od rodzaju zbiornika i materiału w nim magazynowanego (jego stopnia agresywności chemicznej). Dodatkowo w przypadku zbiorników na wodę pitną należy zwrócić uwagę, by wybrany produkt posiadał odpowiedni atest higieniczny. Stosowanie innych wyrobów jest w tym przypadku niedopuszczalne ze względu na możliwość uwalniania substancji szkodliwych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne i czyste. Oczyszczenia można dokonać np. przez piaskowanie lub frezowanie I śrutowanie. Powierzchnia betonowa powinna być pozbawiona mleczka cementowego I mleć odpowiednią wytrzymałość. Ubytki I nierówności należy uzupełnić za pomocą zapraw naprawczych typu PCC z serii IZOHAN RENOBUD R. W przypadku obiektów remontowanych należy usunąć uszkodzone warstwy betonu aż do uzyskania nośnego I stabilnego podłoża. Przed wykonaniem Izolacji należy zabezpieczyć wszystkie miejsca newralgiczne takie jak narożniki, przejścia pion/poziom, przejścia instalacji czy dylatacje.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

IZOHAN EKO 2K dostarczany jest w dwóch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu należy komponent proszkowy wsypać do komponentu płynnego i mieszać (ok. 2 min) wolno mieszadłem tak długo, aż powstanie jednorodna, homogeniczna masa. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 5 min materiał należy ponownie wymieszać. W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża, w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji związanej z rodzajem aplikacji, przed mieszaniem dodaje się do 3% wody. Wymieszany, gotowy do obróbki preparat należy zużyć wczasiel godz. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany.
WYKONANIE WŁAŚCIWEJ IZOLACJI

IZOLACJAWkW MĘTRHMA POUMEROWO-C EMENT

Bezpośrednio przed aplikacją należy przygotowane podłoże mineralne lekko zwilżyć, trzeba przy tym unikać stojącej wody. Pierwszą cienką warstwę z IZOHAN EKO 2K należy mocno wcierać za pomocą pędzla, w celu zamknięcia porów w podłożu. Dopiero po jej przeschnięciu nanosi się następne warstwy. Czas wysychania to ok. 3-4 godziny. Do aplikacji kolejnych warstw można zastosować pędzel, szpachlę lub urządzenie natryskowe. Przy nanoszeniu poszczególnych warstw również należy zachować odstęp czasu wynoszący 4 godziny. Zalecane jest, aby w jednym cyklu roboczym aplikować warstwy o grubości 1 mm. Całkowita grubość wykonanej powłoki nie może być cieńsza niż 3 mm. Izolowaną powierzchnię można obciążyć wodą pod ciśnieniem po 7 dniach.

Izolacja epoksydowa lub epoksydowa-bltumlczna oprócz podłoży mineralnych nadaje się również do uszczelniania konstrukcji stalowych. Dlatego przeznaczona jest ona przede wszystkim do zastosowań przemysłowych w zbiornikach balastowych I ściekowych, w oczyszczalniach ścieków komunalnych, w budownictwie hydrotechnicznym śródlądowym i morskim.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże mineralne przygotowuje się analogicznie jak dla izolacji polimerowo-cementowej, jednakże powłoka epoksydowo-bitumiczna z IZOHAN epoxy X9, ze względu na zawartość rozpuszczalników organicznych może być aplikowana na suchą lub lekko wilgotną powierzchnię. Zarówno izolacja epoksydowa, jak i epoksydowo–bitumiczna może być stosowana do konstrukcji stalowych. Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona z oleju, smaru, pyłu, większych śladów zendry, rdzy, powłok malarskich oraz innych obcych zanieczyszczeń zmniejszających przywieranie.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU

Do izolacji wewnętrznej zbiorników żelbetowych lub stalowych można zastosować powłokę epoksydowo-bitumiczną z IZOHAN epoxy X9 lub system oparty na żywicach epoksydowych IZOHAN epoxy EP-601 i IZOHAN epoxy EP-602. Wszystkie te produkty są dwuskładnikowe i przygotowuje je się analogicznie, poprzez wymieszanie składnika A ze składnikiem B w zalecanym stosunku wagowym. Do mieszania składników należy zastosować mieszadło wolnoobrotowe (300-400 obr./min). Proces ten powinien trwać około 3 minut. Czas przydatności preparatu z tak wymieszanych składników wynosi około 45 minut.

GRUNTOWANIE

Przed wykonaniem właściwej izolacji w systemie epoksydowym lub epoksydowo-bitumicznym podłoża zarówno betonowe jak i stalowe wymagają zagruntowania. W przypadku izolacji epoksydowo-bitu-micznej do gruntowania stosuje się ten sam produkt co do właściwej izolacji tj. IZOHAN epoxy X9 wymieszany z rozpuszczalnikiem lakowym w proporcji 3:1 (X9 : rozpuszczalnik). W systemie izolacji z żywic epoksydowych do gruntowania przeznaczony jest IZOHAN epoxy EP-601. Należy zwrócić uwagę na temperaturę stosowania tego produktu, która wynosi od +15’C do + 30’C.

WYKONANIE WŁAŚCIWEJ IZOLACJI

Po zagruntowaniu podłoża można przystąpić do nakładania właściwej warstwy izolacji. Powłokę epoksydowo-bitumiczną wykonuje się z IZOHAN epoxy X9, zaś w systemie z żywic epoksydowych do właściwej izolacji stosuje się IZOHAN epoxy EP-602. Oba preparaty można aplikować pędzlem, wałkiem lub urządzeniem natryskowym. Należy pamiętać aby nie nanosić produktów, gdy temperatura podłoża jest conajmniej 3’C wyższa od temperatury punktu rosy. Wskazane jest również wykonanie próby aplikacyjnej w warunkach poligonowych, w celu upewnienia się iż wybrany produkt oraz technika aplikacyjna daje zakładany efekt. Zalecana jest aplikacja w 2 operacjach roboczych. Powłoka dla IZOHAN epoxy EP-602 nie powinna mieć grubości mniejszej od 2 mm. Odstęp między nakładaniem poszczególnych warstw powinien wynosić 24 godziny. Wykonaną powłokę w obu systemach można obciążyć po jednym pełnym utwardzeniu, czyli po upływie 7 dni.

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ PI0N/P0ZI0M

Ze względu na koncentrację naprężeń, miejscami szczególnie narażonymi na przerwanie izolacji są połączenia ścian zbiornika z płytą denną. Złącza te można zabezpieczyć wykonując specjalne wyoblenia tzw. fasety. Do wykonania faset na podłożu betonowym stosuje się zaprawy naprawcze typu PCC takie jak IZOHAN renobud R-103 ich promień powinien wynosić od 4 do 5 cm. Do wyprofilowania wyoblenia można posłużyć się butelką lub kielnią o kształcie kociego języczka. Złącza można również zabezpieczyć wtapiając IZOHAN taśmę uszczelniają 120/120 w warstwę izolacji.

Wszystkie produkty IZOHAN – infolinia handlowa – 814 608 814

USZCZELNIENIE DYLATACJI

Dylatacje w płycie zbiornika uszczelnia się poprzez wtopienie IZOHAN taśmy uszczelniającej 250/190 lub 200/140 w warstwę izolacji. Środkową część taśmy należy uformować w odwróconą omegę i umieścić w niej IZOHAN sznur dylatacyjny o średnicy o 20% większej od szerokości otworu. W przypadku dylatacji o szerokości Aś12 mm głębokość szczeliny powinna być równa jej szerokości (A:B=1:1). Dla szerokich dylatacji A >12 mm stosunek szerokości A do głębokości B powinien być dwukrotnie większy (A:B=2:1). Uzyskaną szczelinę gruntuje się przygotowanym preparatem z IZOHAN epoxy EP-601 i zamyka masą elastyczną IZOHAN epoxy EP-603 w wersji poziom lub pion.

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ RUR PRZEZ ŚCIANĘ ZBIORNIKA

Otwór w ścianie powinien mieć średnicę odpowiednio większą od średnicy rury, co oznacza że szerokość szczeliny w żadnym miejscu nie powinna być większa niż 35 mm. Przestrzeń między rurą a konstrukcją szczelnie wypełnia się pianką poliuretanową. Dookoła rury, kilka centymetrów od lica ściany umieszcza się dwustronnie IZOHAN sznur dylatacyjny. Sznur powinien mieć średnicę około 20% większą od szerokości otworu i być umieszczony w taki sposób aby uzyskać szczelinę o odpowiedniej głębokości. Kolejne etapy zabezpieczania szczeliny wykonuje się analogicznie jak przy uszczelnianiu dylatacji, pamiętając, że do wypełniania szczelin pionowych należy stosować IZOHAN epoxy EP-603 pion.