Posadzka betonowa – wytyczne i opis wykonania

Wykonanie posadzki betonowej na przykładzie SST dla projektu posadzki w szkole.

Posypki do betonu – infolinia handlowa – 814 608 814

Środki do wzmacniania posadzki betonowej: Litorin 1 oraz posypki utwardzające.

Do pobrania pdf: Wykonanie i odbiory robót budowlanych w zakresie podłoży i podkładów – posadzki betonowe.

W opisie m.in.:

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.

Wymagania ogólne

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacją Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63 B-06251.

Posadzki cementowe
Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.

Zakres robót przygotowawczych
– Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych zabezpieczonym gruntem.
– Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność wrarstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się wrarstwy zapraw’.
– Podłoże pow:inno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PNB -10107 nie mniejsza niż 0,5MPa.
– Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
– Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robót zasadniczych
– Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość rów:na jest żądanej grubości posadzki.
– Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach ruchem zygzakowatym.
– Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą.
– W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występow:ania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupówr, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).

Wylewka samopoziomująca

Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność < 3%),
beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność < 3%),

– podkłady anhydrytowe (wilgotność < 0,5 %)
– przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Wszystkie stykające się z podkładem elementy’ stalowa zabezpieczyć antykorozyjnie. Dylatacje
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wy lewicę. Dylatacje skurczowa należy wykonać wokół słupów: nośnych oraz w progach pomieszczeń.

Przygotowanie masy
Wylewanie maszynowe – suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłowy konsystencję masy wypływającej z węża.

Wylewanie ręczne – materiał z worka należ}- wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45-50 cm.

Wylewanie masy betonowej
Przed przystąpieniem do prac należ}- wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperówr wysokościowych. Wylewranie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompujacego z ciągłym przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2.

Przygotowaną masę rozlew:a się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należ}- odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 45 minut.

Pielęgnacja
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego
nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu.

Prace wykończeniowe
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3-4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac. wyschniętą powierzchnie jastrychu zaleca się zagruntować emulsja ATLAS UNI-GRUNT PLUS.