Umocnienie skarpy geokratą – jak instalować geokratę na skarpie?

Umocnienie skarpy geokratą na przykładzie SST wykonania umocnienia skarpy drogi geokratą dla projektu budowy obwodnicy na drodze powiatowej.

Instalacja geokraty GEOWEB na skarpie

GEOWEB, NEOWEB i inne geokraty – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania pdf: Umocnienie skarpy geokratą.

W opisie m.in.:

Wymagania ogólne
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Geokrata przestrzenna
Geokratą powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej. Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie. Geokratą jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu. Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Należy stosować geokratę o wysokości 100 mm. Można stosować geokratę nacinaną. Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i możliwością uszkodzenia.

Właściwości techniczno-użytkowe geokraty:
Taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane. Grubość taśmy dwustronnie teksturowanej powinna być w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na pow ierzchni 1 cm 2 powinno być co najmniej 15 wgłębień o głębokości nie mniejszej od 0,2 mm.