Wykonanie chemoodpornej posadzki epoksydowej

Jak wykonać posadzkę epoksydową? Przy jakiej wilgotności podłoża nakładać epoksydy? Co to jest Epidian?

Na te i inne pytania odpowiada przykładowe SST do pobrania: Wykonanie epoksydowej posadzki chemoodpornej.

żywice epoksydowe – infolinia handlowa – 814 608 814

Przykładowy opis wykonania chemoodpornej posadzki epoksydowej. Zobacz także opis systemu EPIDIAN – opis w pliku do pobrania: Żywice epoksydowe posadzkowe.

Wykonanie epoksydowej posadzki przemysłowej w skrócie:

Przygotowanie podłoża
Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania zakładanych w pkt. 6 warunków. Podłoże musi być suche, wolne od substancji które mogłyby zmniejszyć przyczepność jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma czy pozostałości po wymalowaniach. Stare posadzki należy oczyścić w sposób skuteczny (do jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem a nawet skucie, śrutowanie czy wypalanie. Należy dokładnie oczyścić je z pyłów przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy użyciu odkurzaczy przemysłowych. Stara posadzka powinna zostać dokładnie osuszona po zabiegach mycia. Uszkodzenie powinny zostać rozkute i pozbawione odspojonych fragmentów.

Przygotowanie żywicy epoksydowej
Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Składnik B należy wlać do składnika A i odczekać aż wypłynie całkowicie z pojemnika. Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) zwracając uwagę na dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach naczynia. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu składników w trakcie mieszania winna wynosić +15°C. Po wymieszaniu przelać do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać (naczynie dostawcze nie używać do prac).

Przygotowanie szpachli do wypełnienia ubytków
Do wypełnienia ubytków i poszpachlowania uszkodzeń należy przygotować szpachlę w następujących proporcjach:
– składnik A – 1 część wagowa
– Piasek kwarcowy – 1,00 do 1,5 części wagowej
– Składnik B, – 2 do 3% wagowo (w przypadku uzupełnień na powierzchniach pionowych np. cokoły, stopnie).
Do kompozycji żywicy i utwardzacza żywicy należy dodać piasek i dokładnie wymieszać. Po uzyskaniu jednorodnej mieszanki należy dodać jeszcze produkt B.

Przygotowanie utwardzacza
Składnik A i B mieszać wg tych samych zasad jak w pkt. 5.2.1.
Przygotowanie zaprawy płynnej:
– po przelaniu kompozycji do czystego naczynia dokłada się piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,7mm w ilości od 0,5 do 0,8 części wagowych. Piasek powinien być suchy a jego temperatura zbliżona do temperatury żywicy (+15°C).

Gruntowanie żywicą epoksydową
Żywicę należy nanosić za pomocą wałka, pędzla lub natryskiwanie. Zużycie powinno zawierać się w przedziale od 300-500g/m2/zabieg. W celu uzyskania szorstkiej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem w ilości od 1 do 2kg/m2. Po związaniu usunąć nadmiar posypki (najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego). Wykonawca powinien posługiwać się obuwiem z podeszwą kolczastą (raki) aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni.

Nakładanie żywicy
Zagruntowane żywicą podłoże można pokryć po wyschnięciu gruntu (16-24 godziny w warunkach normalnych).

Powierzchnie gładkie cienkowarstwowe
Dla powłoki cienkowarstwowej gładkiej zużycie wynosi 1200-1500g/m2/zabieg. Żywicę nakładać szpachlą w jednym przejściu. W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy należy odpowietrzać świeżą warstwę wałkiem kolczastym.

Powierzchnie szorstkie cienkowarstwowe
Dla powłoki cienkowarstwowej nieśliskiej (szorstkiej) zużycie wynosi 800-1000g/m2/zabieg. Żywicę nakładać szpachlą w jednym przejściu. W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy należy odpowietrzać świeżą warstwę wałkiem kolczastym. Świeżą powłokę posypać piaskiem w ilości od 2 do 3kg/m2.

Kolejne zabiegi można wykonywać nie wcześniej niż po utwardzeniu się warstwy poprzedniej (nie wcześniej niż po 16 godz. i nie później niż po 24 godz.)

Powierzchnie gładkie grubowarstwowe
Kompozycję ASORUR-B351 zmieszać z 50-80% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-0,7mm i nakładać szpachlą w jednym przejściu. Zużycie żywicy 900-1000g/m2 na warstwę grubości 1mm, zużycie mieszaniny żywicy z piaskiem; ok 1600g/m2. W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy należy bezwzględnie odpowietrzyć świeżo ułożoną warstwę wałkiem kolczastym.

Powierzchnie szorstkie grubowarstwowe
Kompozycję ASORUR-B351 zmieszać z 50-80% piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-0,7mm i nakładać szpachlą w jednym przejściu. Zużycie żywicy 900-1000g/m2 na warstwę grubości 1mm, zużycie mieszaniny żywicy z piaskiem; ok 1600g/m2. W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy należy bezwzględnie odpowietrzyć świeżo ułożoną warstwę wałkiem kolczastym. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości na niezwiązanej powłoce wykonać posypkę piaskową z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,5-1,0mm lub 0,7-1,2mm. Zużycie piasku wynosi od 3 do 6kg na m2.
Po stwardnieniu żywicy nadmiar piasku należy usunąć