Jaką geowłókninę stosować do wykonania drenażu francuskiego?

Geowłóknina do wykonania drenażu francuskiego – którą stosować? Jak wykonać drenaż francuski? Na te pytania odpowiada specyfikacja na przykładzie projektu drogi lokalnej wraz z systemem drenażowym.

Geowłókniny drenażowe i filtracyjne oraz inne geosyntetyki – infolinia handlowa – 814 608 814

Wykonanie drenażu francuskiego w skrócie:

Zastosowane materiały

Do wykonywania sączków podłużnych w rowach należy stosować kruszywa przepuszczalne, o wskaźniku wodoprzepuszczalności nie mniejszym niż 8 m/dobę:

  • piasek wg PN-B-11113 [2],
  • żwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3],
  • Geowłóknina zewnętrzna o gramaturze 200 gr/m2
  • rura PCV fi 200 w otulinie z geowłókniny o gramaturze 90g/m2 oraz sztywności obwodowej
  • rury drenarskiej minimalnej SN 4 kN/m2

Wykonanie drenażu francuskiego

Wzdłuż pobocza należy wykopać wykop o szerokości min.0,45 m i głębokości 1,0 m . W wykopie ułożyć geowłókninę o gramaturze 200gm2 i wypełnić ją materiałem filtracyjnym z kruszywa mineralnego średnio 10cm i zagęścić. Jako materiał filtracyjny należy stosować kruszywo mineralne o uziarnieniu 16/32 mm. W dalszej kolejności należy ułożyć rurę drenarską fi 200mm otoczoną geowłókniną o gramaturze 90g/m2. Całość zasypać kruszywem mineralnym 16/32mm do wysokości 0,5m licząc od dna wykopu. Wykonany drenaż należy przykryć geowłókniną. Geowłókninę układać długością w poprzek wykopu, łączyć na zakład szerokości 30 cm . Czoła drenażu zamykać geowłókniną na zamknięcie „pocztowo”. Spadki podłużne drenu francuskiego zgodne z planem sytuacyjnym odwodnienia. Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robót. Gdy dnem wykopu płynie woda w7 dużych ilościach, układanie należ)7 przerwać do czasu zmniejszenia się strumienia wody dla uniknięcia naruszenia stabilności dna wykopu.

Pełny opis do pobrania w PDF: Wykonanie drenażu francuskiego.