Jak wykonać umocnienie skarpy z użyciem geokraty?

hurtownia budowlana HurtLand

< wstecz
HurtLand
Drukuj

Jak wykonać prace budowlane w zakresie umocnienia skarpy z użyciem geosiatki przestrzennej, tzw. geokraty? Jak układa się geokratę? Czym zasypać i jak zagęścić materiał zasypowy do geokraty? Na te pytania odpowiada przykładowa specyfikacja techniczna dotycząca wykonania umocnienia skarpy drogi geokratą.

GEOWEB, NEOWEB i inne geokraty – infolinia handlowa – 814 608 814

W skrócie, wykonanie umocnienia skarpy z użyciem geokraty wymaga wykonania kilku kroków, oto one:

  1. Przygotowanie terenu: należy oczyścić i wypoziomować powierzchnię skarpy, aby umożliwić prawidłowe umieszczenie geokraty.
  2. Wybór geokraty: należy wybrać odpowiedni rodzaj geokraty, uwzględniając warunki geologiczne, nachylenie skarpy, ciężar materiału, który ma być zabezpieczony, itp.
  3. Instalacja geokraty: geokratę należy rozłożyć na skarpie, umocować za pomocą kołków, łączników, szpilek lub kotew, tak aby była odpowiednio naciągnięta.
  4. Wypełnienie geokraty: należy wypełnić geokratę materiałem zabezpieczającym, na przykład ziemią, żwirem lub kruszywem. Należy pamiętać, aby materiał był równomiernie rozłożony i zagęszczony.
  5. Ochrona geokraty: geokrata powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem czynników atmosferycznych. Można to zrobić poprzez pokrycie geokraty warstwą ziemi, posadzenie roślin lub zastosowanie maty trawionej.

W przypadku skarp o dużym nachyleniu lub wymagających większego zabezpieczenia, należy skonsultować się z projektantem, aby zaprojektować i zainstalować odpowiednie rozwiązanie, które będzie skuteczne i trwałe.

Do pobrania PDF: Opis wykonania umocnienia skarpy za pomocą geokraty

W skrócie:

Geokratą przestrzenna
Geokratą powinna być zbudowana z zespołu elastycznych taśm polimerowych (z polietylenu dużej gęstości HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych określonych w aprobacie technicznej.

Taśmy geokraty powinny być połączone seriami ultradźwiękowych zgrzein punktowych, a ich płaszczyzny powinny być obustronnie teksturowane przez wytłoczenie.
Geokratą jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) składających się np. z sześćdziesięciu taśm. Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespół wzajemnie przylegających do siebie taśm. W pozycji rozłożonej (na budowie) sekcja przyjmuje postać faliście wygiętych taśm przypominających przestrzenną strukturę plastra miodu.

Do łączenia sąsiednich sekcji ze sobą należy stosować opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Należy stosować geokratę o wysokości 100 mm. Można stosować geokratę nacinaną.

Geokratę należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chroniąc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tłuszczami, paliwami i możliwością uszkodzenia.

Wykonanie ukształtowania skarpy

Ukształtowanie skarp należy wykonać zgodnie z projektem, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Skarpy można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robót o małym zakresie. W pozostałych przypadkach koryto wykonuje się mechanicznie, np. przy użyciu spycharek, koparek. Grunt odspojoiiy w czasie wykonywania skarp powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład. Po oczyszczeniu powierzchni skarp ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwią uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych.

Ułożenie geokraty wypełnionej kruszywem

Warstwa wzmacniająca skarpy składa się z geokraty i kruszywa – żwiru, wypełniającego jej komórki.

Geokratę układa się sekcjami (odcinkami) na zagęszczonym podłożu przy pomocy przenośnych ram montażowych, zapewniających dokładne rozciągnięcie sekcji i nadanie komórkom geokraty nominalnych wymiarów. Skrajne komórki sekcji należy połączyć z sąsiednimi sekcjami za pomocą taśm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocować do podłoża kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej średnicy 8 mm, w kształcie litery „U” o długości równej wysokości geokraty zwiększonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny być zgodne z zaleceniami Dostawcy lub wymaganiami Inżyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzać ścian komórek. Pola skrajnych komórek geokrat zewnętrznych należy wypełnić na szerokość 0,3 m chudym betonem.

Po zamontowaniu geokrat należy wypełnić jej komórki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 3,5 cm przy wysokości < 15 cm, a następnie zagęścić lekkim sprzętem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegając mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypełnianiu można stosować sprzęt mechaniczny jak spycharki, ładowarki itp. Wypełnianie należy wykonać metodą od czoła, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypełnionych sekcjach. Materiału zasypowego nie wolno zrzucać na rozłożoną geokratę z wysokości większej od 1 m. W miarę zagęszczania wypełnienie geokraty kruszywem należy uzupełniać tak, aby geokratą była okryta warstwą grubości nie mniejszej niż 3 cm. Nierówności podłażne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacjąprojektową z tolerancją ± 0,5%.

hurtowe ceny

wybrane produkty

Table of Contents