Uszczelnienie cieku wodnego przez układanie bentomaty

Jak uszczelnić dno cieku wodnego? Jak uszczelnić dno cieku wodnego? Jak zaizolować ubytki wody ze strumienia? Jak zatrzymać wodę w rzece? Na te i inne pytania odpowiada przykładowe SST do pobrania: Układanie bentomaty w dnie cieku wodnego.

Bentomat, Voltex i inne maty bentonitowe CETCO – infolinia handlowa – 814 608 814

Układanie bentomaty w skrócie:

Układanie Bentomatu musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu wskazówkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach muszą być najpierw zatwierdzone przez osobę odpowiedzialną za realizację obiektu. Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie rolki i swobodne rozwinięcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz rdzeń nie może nadmiernie uginać się pod ciężarem rolki. Pasma Bentomatu należy tak układać, by stroną białą (włókniną) były skierowane w dół (do podłożą). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1 : 4. dłuższy bok pasma musi biec równolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony w: rowie kotwiącym. Pasma układane na powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dow7olny sposób. Należy układać je od punktu najwyższego do najniższego – ułatwi to odprowadzenie w7ody w przypadku opadów atmosferycznych. Pasma należy układać tak. by nie były napięte czy naprężone, ale również bez zmarszczeu i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie Bentomatu dla dopasowania do wyznaczonego obszaru. Nie w:olno przeciągać go po podłożu – z wyjątkiem tych przypadków gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami. Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem deszczy i bardzo silnych wiatrów. Wykonawca może rozpakować i ułożyć w7 ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość Bentomatu. jaką można przykryć gruntem. Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia pracy Bentomat pozostawał wystawiony na działanie czynników atmosferycznych.

Wykonywanie połączeń
Połączenia Bentomatu mają postać zakładów7 o szerokościach zgodnych z zapisami aprobaty technicznej, lecz nie mniej niż 20 cm. Podczas ich wykonywania należy posługiwać się zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi pasm należy rozprostować, usuwając w:szelkie zmarszczki, zgięcia, a tym samym zapewniając największą możliwą powierzchnię styku z pasmem dolnym. Po rozwinięciu pasma górnego w7 docelowym miejscu, jego brzeg należy odchylić w7 celu odsłonięcia strefy zakładu, skąd usunąć należy zanieczyszczenia i luźny grunt – dotyczy to także zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów. Następnie w7 strefie zakładu należy rozłożyć ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu znaleźć się musi co najmniej 0.4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niż w7g zapisów7 aprobaty. Musi być zapewniona równomierność dozowania bentonitu oraz jednolitość pokrycia. Kontrole jakości wykonania tej pracy przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości. Na powierzchniach o małym nachyleniu (mniejszym niż 1 : 4). na których połączenia pasm mogą przebiegać w poprzek zbocza, zakłady powinny mieć układ dachówkowy, zgodny z kierunkiem spływu wody.

Naprawa uszkodzeń
Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione. Naprawa polega na wycięciu odpowiedniej łaty z osobnego pasma i nałożeniu jej na uszkodzone miejsce.
Miejsca uszkodzone należy oczyścić z brudu i gruzu. Łatę należy wyciąć tak. aby pasowała do uszkodzonego obszaru i w każdym kierunku sięgała 30 cm poza uszkodzenia. Na obrzeżach obszaru uszkodzonego należy nasypać warstewkę bentonitu (o.4 kg na mb długości) i uszkodzone miejsce przykryć łatą. Do unieruchomienia łaty wr czasie obsypywania można użyć np. kleju epoksydowego.

Obrabianie detali
Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnieniem miejsc styku Bentomatu z rurami, ścianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i innymi instalacjami, należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Układanie warstwy przykrywającej
Pizy przykrywaniu Bentomatu gruntem, grubość tej warstwy musi być zgodna z dokumentacją. W gruncie stosowanym do przykrycia nie mogą znajdować się ostre kamienie o wielkości większej niż 3 cm. Niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości wapnia.

Do wykonania przykrycia gruntowego należy stosować sprzęt wywierający małe naciski powierzchniowe. Użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne po wcześniejszym przykryciu Bentomatu warstwą o grubości co najmniej 60 cm – nie dotyczy to ostatecznego wyrównywania. Bezpośrednio po rozłożonym Bentomacie nie powrinny jeździć żadne pojazdy. Ruch pojazdów jest możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. Należy unikać ostrych skrętów7 i zawracania maszyn w miejscu, gdyż może to uszkodzić wykładzinę. Podczas przykrywania Bentomatu na zboczach o nachyleniu większym niż 1 : 4. prace należy prowadzić w kierunku od podstawy ku górze zbocza.

Aktywacja bentonitu
Bentomat musi zostać nawodniony po zakończeniu prac instalacyjnych. Bentomat nie stanowi bariery dla cieczy nie będącej wodą o ile wcześniej nie zostanie hydratowany czystą w7odą. Zazwyczaj aktywacja dokonuje się samoczynnie podczas opadów deszczu. Jeśli konieczne jest jednak natychmiastowe oddanie do użytku obszaru uszczelnianego Bentomatem, należy go w:ów:czas nawodnić sztucznie, natryskując 10 litrów7 czystej wody na metr kwadratowy powierzchni, przez co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem użytkowania.

Pełny opis do pobrania poniżej.