Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odcinającej z geowłókniny.

Określenia podstawowe

  • Geosyntetyk – rolowany materiał w postaci tkaniny, włókniny lub siatki (bądź ich kombinacji) wykonany z tworzywa odpornego na czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli ziemnych, a take w celu poprawy współpracy miedzy nawierzchnia a podłożem gruntowym lub miedzy poszczególnymi warstwami konstrukcji nawierzchni.
  • Geowłókninageosyntetyk wyprodukowany z krótkich włókien ciętych, najczęściej metoda igłowania.

Wymagania dla geowłókniny przy wykonaniu warstwy odcinającej:

Geowłóknina separacyjno-filtracyjana układana bezpośrednio na podłożu z gruntów spoistych powinna
wykazywać następujące właściwości:

  • masa powierzchniowa (gramatura) >= 200 g/m2,
  • wytrzymałość na rozciąganie >= 15 kN/m,
  • wydłużenie graniczne <= 100 %,
  • siła przebijająca stemplem CBR >= 2,5kN,
  • średnica efektywna porów <= 0,15 mm,

Geowłóknina powinna posiadać znak CE lub Certyfikat Zgodności.

Mocowanie geowłókniny

Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych o średnicy ok. 12÷16 mm. Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien być zaostrzony i mieć długość
min. 30 cm. Element mocujący powinien posiadać część poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pręta w kształcie litery U lub przyspawany kawałek blachy. Elementy mocujące stosuje się
na złączach (zakładach) i na krawędziach pasów geowłókniny.

Transport i składowanie geowłókniny

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający uszkodzeniu geowłókniny i opakowania
ochronnego z folii. W szczególności należy uważając, aby rolki geowłókniny nie były załamywane w czasie transportu i podczas przeładunków. Geowłóknina może być składowana na placu niezadaszonym pod warunkiem, e dopuszcza to producent, i e opakowanie fabryczne nie zostało uszkodzone. W przeciwnym przypadku, a take przy długotrwałym składowaniu, geowłókninę należy przechowywać w magazynach zadaszonych.

Przygotowanie podłoża

Podłożem pod geowłókninę będzie podłoże naturalne z gruntów spoistych po profilacji prawego brzegu rzeki. Podłoże powinno zostać oczyszczone z elementów, które mogłyby uszkodzić geowłókninę (kamienie, korzenie drzew itp.), a take wyrównane (likwidacja lokalnych wgłębień i zapadnięć). Wyrównanie podłoża należy wykonać warstwa.

Układanie geowłókniny

Geowłóknina powinna być w trakcie układania lekko naciągana w kierunku długosci pasa.
Geowłókninę należy łączyć na zakład o szerokości min. 0,5 m. Na złączach pasów (zakładkach) należy
mocować geowłókninę do podłoża.

Przykładowa specyfikacja SST określa sposób wykonania warstwy odcinającej.

thumbnail of Warstwa-odcinajaca-z-geowlokniny