Wzmocnienie podłoża materacem z geokraty i geowłókniny

Wzmocnienie podłoża materacem z geokraty i geowłókniny na przykładzie SST dla przebudowy drogi.

Geowłókniny i geokraty – infolinia handlowa – 814 608 814

Wzmocnienie podłoża geokratą i geowłókniną w skrócie:

Zasady prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami związanymi z wykonaniem wzmocnienia istniejącego podłoża metodą wzmocnienie podłoża geokratą o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 800/100 kN/m i o masie min. 1500 g/m2.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Wzmocnienie podłoża – trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości zwiększających jego nośność, przyspieszających osiadanie oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ czynników atmosferycznych.

Geosyntetyk – materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester.

Geosiatka (geokrata) – płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi w węzłach.

Geowłóknina – to płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączony mechanicznie – w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub/i termicznie w wyniku zgrzewania.

Warstwa odcinająca – warstwa uniemożliwiająca przenikanie cząstek podłoża do warstw leżących powyżej.

MATERIAŁY DO WYKONANIA MATERACA.
Geosiatka (geokrata) dwukierunkowa z polimeru PP o parametrach:
− wytrzymałość poprzeczna i podłużna 30 kN/m – wg EN ISO 10319
− masa 300g/m2,
− wymiar oczek min. 65 x 65 mm
− szerokość wiązań pomiędzy węzłami 100 mm
Geosiatki są produkowane zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 9002 (EN 29002). Geosiatki powinny posiadać oznakowanie CE. Warunkiem użycia materiału jest jego udokumentowane stosowanie w budownictwie na terenie Polski w okresie minimum 5 lat.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PRZY WYKONANIU MATERACA Z GEOKRATY
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie SST lub wskazań nadzoru ze strony Zamawiającego:
  • ustalić lokalizację terenu robót,
  • usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie, itd.,
  • oznaczyć miejsca formowania kolumn,
  • wykonać prace udostępniające teren robót.

Do prac udostępniających teren robót mogą należeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. Na gruncie podmokłym teren budowy należy przygotować tak, aby był możliwy wjazd maszyn i pojazdów, np. przez wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego (ew. układanego na warstwie z geosyntetyków). Po umożliwieniu wjazdu maszyn można przystąpić do makroniwelacji terenu, w ramach której należy zapewnić sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadkach niezbędnych, należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie lub odwodnienie terenu. Przy robotach przygotowawczych zaleca się korzystanie w zakresie niezbędnym przy robotach ziemnych.

WZMOCNIENIE GEOTKANINĄ I GEOKRATĄ:

Przekrój:

  • warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm
  • geosiatkageokrata z polimeru
  • warstwa odcinająca z pospółki grubości 20 cm
Przed wykonaniem w/w warstw należy na całej powierzchni podstawy nasypu (koryta jezdni) rozłożyć geokratę pełniącą rolę zbrojenia.

thumbnail of Wzmocnienie-podloza-materacem-z-geokraty-i-geowlokniny-HURTLAND