Wymiana i naprawa dylatacji – bitumiczne masy zalewowe i taśmy bitumiczne

Jak instalować bitumiczne taśmy drogowe? Jak naprawić uszkodzone dylatacje? Na te i inne pytania odpowiada przykładowe SST.

Masy zalewowe i bitumiczne taśmy dylatacyjne – infolinia handlowa – 814 608 814

W skrócie:

Bitumiczna masa zalewowa
Należy stosować elastyczną masę na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych, stanowiącą lepiszcze wypełnienia.
Jeśli producent nie stawia innych wymagań, należy stosować masę zalewową o właściwościach podanych poniżej:

Wymagania dla masy zalewowej
Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań wg
1 Temperatura mięknienia wg PiK °C >85 PN-EN 1427
2 Spływalność w temperaturze 60°C mm < 3 PN-B 24005
3 Temperatura łamliwości wg Fraassa °C <-30 PN-EN 12593
4 Nawrót sprężyny w temperaturze 25 °C % >90 PN-EN 13398

Materiały dodatkowe
Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego powinna zawierać materiały dodatkowe mające za zadanie niedopuszczenie do wpływania gorącego lepiszcza w głąb szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania przykrycia, jak:
a) stabilizator, będący blachą ze stali nierdzewnej, służący do zamknięcia szczeliny dylatacyjnej od góry i podtrzymania szkieletu przykrycia dylatacyjnego; szerokość stabilizatora należy dobrać zgodnie z formułą podaną przez producenta, w zależności od grubości nawierzchni i szerokości szczeliny dylatacyjnej; Wymaga się, aby stosowany stabilizator wyposażony był w elementy centrujące.
b) membrana odcinająca będąca taśmą z elastomeru, odporną na wysoką temperaturę i charakteryzującą się małym współczynnikiem tarcia; szerokość membrany powinna być dobrana zgodnie z zaleceniami producenta, w zależności od szerokości stabilizatora,
c) warstwa ślizgowa w postaci pasów szer. ok. 5 cm wykonanych z polietylenu PE-UHWM lub teflonu; zastosowane materiały powinny charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi oraz wyśmienitą odpornością na ścieranie,
d) gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa, będąca wkładką umieszczaną w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczającą przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta; Wymaga się, aby stosowana wkłada była odporna na temperaturę roztopionego asfaltu.

Warunki atmosferyczne wykonywania robót
Wypełnienie dylatacji masą zalewową można wykonywać w dni bezdeszczowe, w temperaturze otoczenia powyżej Ost.C w przypadku mechaniczno-asfaltowych przykryć dylatacyjnych oraz powyżej 5st.C w przypadku przykryć poliuratanowych. Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w niższych temperaturach pod warunkiem, że Wykonawca przewidział warunki wykonywania robót w niskich temperaturach w organizacji robót.

Przygotowanie materiałów
Przykrycie mechaniczno-bitumiczne
Masa zalewowa powinna być nagrzana do temperatury podanej przez producenta (około 170-r200st.C) i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Masa zalewowa powinna zostać wbudowana po jednorazowym roztopieniu. Okres między roztopieniem masy zalewowej a jej wbudowaniem nie powinien być dłuższy niż podaje producent. Kruszywo należy wysuszyć i podgrzać w przenośnej suszarce (opalanej gazem propan-butan). Temperatura kruszywa powinna być zgodna z podaną przez producenta, zwykle w granicach ll(H150st.C (przy wykonywaniu wypełnień w niskiej temperaturze otoczenia należy podgrzewać kruszywo do temperatury wyższej). Kruszywo należy przechowywać w uprzednio wygrzanych wózkach-termosach. Przygotowanie mieszanki mineralno-bitumicznej (z kruszywa i masy zalewowej) powinno odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanym dwupłaszczowym kotle.

Przykrycie poliuretanowe
Materiał do wypełnienia składa się z 2 komponentów mieszanych w opakowaniach jednostkowych, bezpośrednio na budowie. Masa zalewowa powinna być przygotowana i wbudowana w sposób podawany przez producenta.

Wypełnienie koryta
Przykrycie mechaniczno-bitumiczne
Ramowy schemat robót związanych z wypełnieniem koryta obejmuje następujące czynności:
a) osadzenie w płycie pomostu oraz ściance zaplecznej przyczółka wklejanych sworzni kotwiących kątowniki stalowe,
b) zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gąbczastą wkładką,
c) posmarowanie dna koryta masą zalewową,
d) zamontowanie kątowników stalowych,
e) wbudowanie po obu stronach szczeliny dylatacyjnej warstwy ślizgowej (w postaci pasków wykonanych z polietylenu PE-UHWM lub teflonu)
f) ułożenie symetrycznie wzdłuż szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z dokładnym jego dociśnięciem do masy na całej długości przykrycia dylatacyjnego,
g) ułożenie membrany odcinającej symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej z dokładnym jej dociśnięciem do masy na całej długości przykrycia dylatacyjnego,
h) ponowne posmarowanie szczeliny wraz z matą odcinającą, odpowiedniej grubości warstwą masy zalewowej,
i) zamontowanie sprężyn stalowych,
j) wypełnienie koryta – przygotowaną wcześniej w kotle – mieszanką mineralno-asfaltową.
W zależności od grubości dylatacji mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w 3 lub 4 warstwach. Grubość warstw powinna być tak dobrana, aby mieszanka mogła dokładnie wypełnić wolne przestrzenie między elementami mechanicznymi. W trakcie wypełniania koryta dylatacyjnego należy wypełnić jednocześnie koryta (wycięcia) w strefach osadzonych sączków odwadniających.
k) przykrycie cienką warstwą masy zalewowej wykonanego przekrycia dylatacyjnego oraz posypanie drobną frakcją gorącego kruszywa łamanego i zagęszczenie płytą wibracyjną.

Przykrycie poliuretanowe
a) wykonanie podbudowy wyrównawczej z betonu polimerowego,
b) wykonanie (w miarę potrzeb) belek wzmacniających z betonu polimerowego,
c) wykonanie warstw gruntujących na pionowych i poziomych powierzchniach styków z elastyczną masą zalewową (dotyczy powierzchni poziomych podbudów oraz powierzchni pionowych belek wzmacniających lub sąsiadującej nawierzchni),
d) osadzenie w korycie kompletu śrub oraz kątowników stalowych z elementami dystansującymi,
e) ułożenie folii oddzielającej,
f) ułożenie symetrycznie wzdłuż szczeliny dylatacyjnej blachy stabilizatora,
g) zamontowanie do osadzonych kątowników elementów stabilizujących z osłoną.
h) wypełnienie koryta masą zalewową.
Podczas wypełniania koryta masą zalewową należy zwrócić uwagę, aby dokładnie wypełnić wolne przestrzenie wokół elementów mechanicznych.
i) powierzchniowe uszorstnienie górnych powierzchni wbudowanej masy zalewowej,
j) zabezpieczenie przykrycia dylatacyjnego od góry bezbarwną, elastyczną warstwą zamykającą.
Wypełnienie wycięć w strefie osadzanych sączków odwadniających należy wykonać albo w trakcie wykonywania belek wzmacniających (poprzez lokalne poszerzenia belki od strony obiektu) albo masą zalewową w trakcie wypełniania lokalnie poszerzonego koryta dylatacyjnego.

Masy zalewowe i bitumiczne taśmy dylatacyjne – infolinia handlowa – 814 608 814

Do pobrania PDF: Przykrycie przerwy dylatacyjnej na krawędzi pomostu, SST.