Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – maty bentonitowe

Mata bentonitowa jest wykorzystywana m.in. podczas rekultywacji składowisk odpadów.

Bentomat, Voltex i inne maty bentonitowe CETCO – infolinia handlowa – 814 608 814

Maty bentonitowe na wysypiskach odpadów, w skrócie:

Warstwa izolacyjna
Należy stosować maty bentonitowe składające się z geotkaniny, granulowanego bentonitu sodowego oraz geowłókniny, trwale zespolonych w procesie igłowania. Mata powinna być laminowana geomembraną HDPE o grubości minimum 1,0 mm, obustronnie teksturowaną. Wytrzymałość na ścinanie wewnętrzne pomiędzy geotekstyliami oraz wytrzymałość na połączeniu mata / geomembrana powinny odpowiadać minimalnym parametrom wytrzymałościowym niezbędnym dla zachowania stateczności zboczy. Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności CE.

Do pobrania PDF: Rekultywacja składowisk odpadów

thumbnail of Rekultywacji_skladowisk_odpadow_komunalnych_maty_bentonitowe

W poradniku m.in.:

Składowanie odpadów na składowisku jest metodą ich unieszkodliwiania. Złożone odpady w wyniku procesów przemian biochemicznych ulegają dekompozycji i mineralizacji, przekształcając się w nieszkodliwy dla ludzi materiał antropogeniczny. Prawidłowy przebieg tych procesów zależy od wielu parametrów, warunkujących czas potrzebny do unieszkodliwienia złożonych odpadów – od kilku do kilkudziesięciu lat. Jednym z warunków poprawnego przebiegu procesów rozkładu odpadów, będących jednocześnie źródłem powstawania gazu składowiskowego (metanogenezy),
jest odpowiednia wilgotność złoża. Spadek wilgotności odpadów poniżej 18-20% powoduje spowolnienie lub całkowite zatrzymanie procesów biochemicznych.

Z powyższych względów istotne jest prawidłowe zaprojektowanie warstwy okrywowej zamkniętego składowiska odpadów. Szczelne przykrycie kwatery, z ujęciem biogazu, będzie prowadzić do przesuszenia złoża i znacznego spowolnienia procesów biochemicznych wewnątrz nasypu. W efekcie proces naturalnego unieszkodliwiania składowanych odpadów zostanie wydłużony. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w przyszłości dojdzie do ponownego nawodnienia złoża odpadów, wznowione procesy rozkładu mogą wznowić produkcję gazu składowiskowego, na co obiekt może być nieprzygotowany. Szczelne przykrycie złoża odpadów utrudnia na ogół wykonanie prawidłowej
zabudowy biologicznej składowiska.

W zależności od konstrukcji niecki składowiska odpadów, na ogół bardziej celowe jest wykonanie półprzepuszczalnej okrywy kwatery składowiska, pozwalającej na utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności zdeponowanych odpadów.

Bentomat, Voltex i inne maty bentonitowe CETCO – infolinia handlowa – 814 608 814

Rekultywacja jest procesem przywracania ponownej użyteczności zdegradowanym terenom. Jest to proces ciągły, trwający nawet kilkanaście lat do chwili, gdy rekultywowany teren będzie można zagospodarować zgodnie z przewidywanym przeznaczeniem. W projekcie rekultywacji konieczne jest określenie kryteriów, których osiągnięcie będzie jednoznaczne z zakończeniem procesu rekultywacji. Na ogół uznaje się, że osiągnięcie trwałej szaty roślinnej na całej powierzchni rekultywowanego terenu jest jednoznaczne z zakończeniem procesu rekultywacji.