Dylatacje mostowe – zalecenia wykonania i doboru urządzeń dylatujących

Zalecenia GDDKiA w zakresie doboru i wykonania dylatacji mostowych.

Mostowe urządzenia dylatacyjne, inaczej – dylatacje mostowe, mogą być konstruowane na podstawie różnych zasad działania, w zależności od nominalnych przemieszczeń, na które pozwala ich konstrukcja. Podziału urządzeń dylatacyjnych można dokonać uwzględniając wartość przemieszczeń nominalnych i zasadę działania. Wśród urządzeń dylatacyjnych wyróżnia się następujące rodzaje:

  • uciąglenie nawierzchni,
  • bitumiczne przykrycia dylatacyjne,
  • blokowe urządzenia dylatacyjne,
  • modułowe urządzenia dylatacyjne,
  • palczaste urządzenia dylatacyjne.

Jak wykonać dylatację na obiekcie mostowym? Jaka jest trwałość dylatacji mostowej? Co to jest bitumiczne przykrycie dylatacyjne?

Na te i inne pytania odpowiadają Zalececnia GDDAKiA w zakresie dylatacji mostowych – do pobrania plik pdf.

Terminologia podstawowa w zakresie dylatacji mostowych:

Beton polimerowy, polimerobeton – mieszanina kruszywa i żywic syntetycznych. wiążąca po zmieszaniu z utwardzaczem, charakteryzująca się szybkim przyrostem wytrzymałości.

Bitumiczne przykrycie dylatacyjne – dylatacje bitumiczne – odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana ze specjalnie zaprojektowanej mieszanki mineralno – asfaltowej, w którym mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona jest na metalowej blasze przykrywającej szczelinę dylatacyjną.

Blokowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne o grubości zbliżonej do grubości nawierzchni obiektu mostowego, wykonane z taśm elastomerowych.

Modułowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne zbudowane w postaci wewnętrznie geometrycznie zmiennego układu prętów. Beleczki wbudowane w płaszczyźnie jezdni mogą być oparte na belkach trawersowych lub na mechanizmach nożycowych. Przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej są kompensowane przez zmianę odległości między beleczkami wbudowanymi w płaszczyźnie jezdni. System sterowania geometrią rusztu zapewnia, że odległości w świetle między beleczkami jezdni są jednakowe podczas pracy urządzenia. Całkowite przemieszczenie w szczelinie dylatacyjnej jest dzielone na przemieszczenia kilku modułów, z których każdy umożliwia kompensowanie przemieszczenia o tej samej wielkości.

Otwarte urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, które pozwala na wpływanie wody z jezdni i chodników w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Przykrycie dylatacyjne – odmiana urządzenia dylatacyjnego przeznaczona do przenoszenia małych przemieszczeń. Jest to element lub zespól elementów konstrukcyjnych o dużej odksztalcalności. wbudowywany w szczelinę dylatacyjną lub w nawierzchnię mostową nad szczeliną dylatacyjną, zwykle całkowicie schowany w nawierzchni mostowej.

Punkt stały – punkt w obiekcie mostowym, który nie ulega przemieszczeniu na skutek działania czynników zewnętrznych wywołujących odkształcenia w obiekcie mostowym.

Szczelina dylatacyjna, przerwa dylatacyjna – szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, która umożliwia kompensowanie odkształceń elementów konstrukcyjnych wywołanych: zmianami temperatury, działaniem obciążeń ruchomych. procesami teologicznymi elementów konstrukcyjnych obiektu, sprężeniem ustroju, itp.

Taśma uszczelniająca – taśma elastomerowa (gumowa) wbudowywana w szczelinę dylatacyjną i mocowana do konstrukcji urządzenia dylatacyjnego, uniemożliwiająca wpływanie wody w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Temperatura montażu – temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas montażu obiektu mostowego lub jego elementów, np. urządzenia dylatacyjnego.

Uciąglenie nawierzchni nad szczeliną dylatacyjną, zwane dalej uciągleniem nawierzchni – odmiana przybycia dylatacyjnego, w którym warstwy nawierzchniowe wiążąca i/lub ścieralna (wykonane z mieszanek mineralno – asfaltowych) są zazbrojone siatkami, bóre mają na celu przeniesienie naprężeń rozciągających w nawierzchni wywołanych przemieszczeniami bawędzi szczeliny dylatacyjnej.

Urządzenie dylatacyjne – urządzenie wbudowywane w strefie szczeliny dylatacyjnej. umożliwiające swobodne przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej oraz niezakłócony nich pojazdów lub osób przez tę przerwę w konstrukcji.

Urządzenie dylatacyjne z płytą przesuwną – urządzenie dylatacyjne wykonane w postaci blachy lub płyty zamocowanej do konstrukcji obiektu mostowego z jednej strony szczeliny dylatacyjnej i opartej na drugiej stronie szczeliny dylatacyjnej.

Wodoszczelne urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, które uniemożliwia wpływanie wody z jezdni i chodników w głąb szczeliny dylatacyjnej.

Palczaste urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, w którym z jednej lub z dwóch stron szczeliny dylatacyjnej są zamocowane wsporniki przebywające szczelinę dylatacyjną, po których odbywa się ruch pojazdów.

dylatacje mostowe, dylatacje bitumiczne